Na czym polega rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Na czym polega rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Czasami mamy okazję usłyszeć o tym, że ktoś zdecydował się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Czy jednak wiemy, co to oznacza? Czy obie strony mogą dążyć do rozwiązania umowy za porozumieniem stron? Spróbujmy sobie teraz na te pytania odpowiedzieć.

Inicjatywa z obu stron

Przede wszystkim należy mieć świadomość tego, że inicjatywa może wyjść ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Niemniej jednak skuteczne rozwiązanie umowy możliwe jest tylko wtedy, gdy obie strony chcą tego samego. Oczywiście znaczenie ma też ustalenie warunków rozwiązania umowy. Przy takiej formie rozstania powód zakończenia współpracy nie jest istotny. Lista dostępnych możliwości wygląda tak:

 • pracodawca i pracownik podpisują wspólnie porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • pracodawca składa propozycję rozwiązania umowy i propozycja ta jest przyjęta,
 • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy i propozycja ta jest przyjęta.

Ważne jest też to, że rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie wiąże się z tym, iż trzeba mieć wszystko na piśmie. Choć czasem forma pisemna może okazać się nieoceniona (gdyby np. pojawiły się jakieś niejasności).

Wniosek pracownika – co powinien zawierać?

Istotne w tym jest również to, aby pracownik po prostu wiedział, w jaki sposób należy postąpić. Dlatego też teraz zatrzymajmy się przy sytuacji, w której pracownik dąży do rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli pracownik dąży do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, we wniosku powinny zostać zawarte następujące elementy:

 • miejscowość i data,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośba o rozwiązanie umowy z terminem rozwiązania,
 • data i podpis.

Potwierdzenie odbioru pisma nie oznacza zawarcia porozumienia. Trzeba czekać aż pracodawca/osoba upoważniona ustosunkuje się do wniosku. Należy przez to rozumieć rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub odrzucenie propozycji pracownika.

Milczenie pracodawcy – jak to interpretować?

Chęć rozwiązania stosunku pracy może nieść za sobą różne sytuacje. Jedną z nich jest milczenie pracodawcy. Jak należy interpretować taki przypadek?

Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy za porozumieniem stron zawarte są w art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Krótko mówiąc, rozwiązanie umowy jest skuteczne, gdy pracodawca i pracownik złożą zgodne oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Rozstania mogą przebiegać w różnej atmosferze. Czasem pracownicy dochodzą do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie to jednostronna czynność prawna, która skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa.

Przy wypowiedzeniu nie może też obejść się bez okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy na czas nieokreślony bądź określony możliwości są następujące:

 • 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż 6 miesięcy,
 • miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony minimum 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

Umowa może też zostać zawarta na okres próbny. W takim przypadku opcje przedstawiają się tak:

 • 3 dni robocze – gdy okres próbny jest krótszy niż 2 tygodnie,
 • tydzień – jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie – kiedy okres próbny wynosi 3 miesiące.

Ważne – okres wypowiedzenia oznaczony w tygodniach kończy się w sobotę. W przypadku miesięcy będzie to ostatni dzień miesiąca. Ponadto okres wypowiedzenia może zostać skrócony – do tego potrzeba jednak woli obydwu stron.

Napisanie wypowiedzenia

Oczywiście wypowiedzenie powinno zostać napisane w odpowiedni sposób. Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie z pracy to dokument, który powinien zawierać następujące elementy:

 • data i miejscowość,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • adres pracownika,
 • nazwa pracodawcy/imię i nazwisko pracodawcy,
 • adres pracodawcy,
 • informacje dotyczące rozwiązywanej umowy (data zawarcia, miejsce),
 • sugerowana data rozwiązania umowy,
 • podpis pracownika i pracodawcy.

Warto też wiedzieć, że mogą zdarzyć się przypadki, gdy dojdzie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Wtedy okresu wypowiedzenia nie ma, ale konieczne jest podanie przyczyny decyzji i pouczenie – w pouczeniu chodzi o podkreślenie tego, że istnieje możliwość odwołania się do sądu pracy.

Uzyskanie referencji

Niezależnie od sposobu rozstania bardzo ważne są referencje od pracodawcy – jak je uzyskać?

Rozstanie z pracownikiem oznacza konieczność spełnienia istotnych obowiązków i formalności. Przede wszystkim chodzi o świadectwo pracy i informację do świadectwa pracy. Warto również mieć na uwadze, że wraz ze świadectwem pracy powinny znaleźć się następujące wiadomości:

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • możliwość odbioru dokumentacji pracowniczej – możliwość ta powinna mieć miejsce do końca miesiąca kalendarzowego, który następuje po upływie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej (w przypadku nieodebrania).

Nie ma nic o referencjach, gdyż referencje są obligatoryjne. Jeśli się o nie poprosi, wszystko zależy od pracodawcy. Istotne jest też to, że referencje mogą zostać napisane przez przełożonego – najważniejsze, żeby to była osoba, która znajdowała się w hierarchii wyżej od byłego pracownika.

Kwestia referencji to najlepszy dowód na to, że bez względu na zaistniałe okoliczności wskazane jest utrzymywanie dobrych stosunków z pracodawcą.