POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIESNiniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego BananaCV.com udostępnionego pod adresem www.bananacv.com, zwanego dalej „Serwisem”.

Serwis prowadzony jest przez Jungle Company 9213556084 zarejestrowane w HM Revenue & Customs, 8 Royal Parade, W5 1ET, London zwanego dalej: Usługodawcą. Z Usługodawcą można skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: hello@bananacv.comI. Wstęp

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu Regulaminu Serwisu BananaCV.com, dostępnego na stronie: www.bananacv.com.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.

W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi dla zaspokojenia własnych potrzeb.II. Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: • przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami)

W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były: • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przetwarzane przez Usługodawcę w Serwisie przechowywane są na bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Serwisu jest Usługodawca, tj.: Jungle CompanyIV. Podstawa przetwarzania danych osobowych

W pierwszej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników korzystających z usług Serwisu, jeżeli jest to: • niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, w zakresie danych: - (przykładowo) nazwisko i imiona Użytkownika, - numer ewidencyjny lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, - adres zameldowania na pobyt stały, - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, - dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, - adresy elektroniczne,
 • realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia,
 • uzasadnione celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem URL: https://www.bananacv.com, w zakresie danych eksploatacyjnych, tj. zawierających: oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pierwszym punkcie, - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, - informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej przez Usługodawcę, w tym drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są: • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Użytkownika,
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.W drugiej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony celu uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.Zbiór danych osobowych osób, które założyły Konto w Serwisie

Cel przetwarzania: • Zawarcie i realizacja umowy o prowadzenie Konta i dostępu do usług kreatora CV i listów motywacyjnych, rozpatrywanie reklamacji

Zakres: • adres IP
 • imię i nazwisko
 • aktualny kraj
 • email
 • adres zamieszkania (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy/zip, województwo/stan, miasto)
 • data urodzenia
 • numer telefonu
 • zawód
 • historia edukacji
 • historia doświadczenia zawodowegoZbiór danych osobowych osób, które złożyły zamówienie na usługę płatną w ramach pakietu premium

Cel przetwarzania: • Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi płatnej w ramach pakietu premium, w tym rozliczenie umowy, dochodzenie roszczeń i rozpatrywanie reklamacji.

Zakres: • adres IP
 • imię i nazwisko
 • aktualny kraj
 • email
 • adres zamieszkania (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy/zip, województwo/stan, miasto)
 • data urodzenia
 • numer telefonu
 • zawód
 • historia edukacji
 • historia doświadczenia zawodowegoZbiór danych osobowych osób, które współpracują z Serwisem w ramach programu afiliacyjnego

Cel przetwarzania: • Zawarcie i realizacja umowy afiliacyjnej, w tym rozliczenie umowy, dochodzenie roszczeń i rozpatrywanie reklamacji

Zakres: • adres IP
 • imię i nazwisko
 • aktualny kraj
 • email
 • adres zamieszkania (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy/zip, województwo/stan, miasto)
 • data urodzenia
 • numer telefonu
 • zawód
 • historia edukacji
 • historia doświadczenia zawodowegoZbiór danych osobowych osób, które zapisały się na newsletter

Cel przetwarzania: • Umożliwienie wykorzystania funkcjonalności strony w zakresie informacji.

Zakres: • adres IP
 • imię i nazwisko
 • aktualny kraj
 • email
 • adres zamieszkania (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy/zip, województwo/stan, miasto)
 • data urodzenia
 • numer telefonu
 • zawód
 • historia edukacji
 • historia doś0wiadczenia zawodowegoVI. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Możemy powierzyć dane osobowe Użytkowników innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Użytkowników. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hello@bananacv.com

Nie przekazujemy przetwarzanych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.VII. Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia: • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo poprawiania swoich danych,
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Możemy udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień.VIII. Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane, gdy Użytkownicy korzystają z witryny internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania witryny internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z witryny internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu witryny w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

IX. Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Użytkowników, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z witryny internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.X. Geolokalizacja

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Użytkownika. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.XI. Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.XII. Pliki cookies – wprowadzenie

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne.XIII. Podstawa przetwarzania plików cookies

Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.XIV. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie: • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie witryny internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z witryny internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com jest niemożliwe,
 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com może być ograniczone,
 • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na witrynie internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com lub poza nią do preferencji Użytkownika.Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem bananacv.com może być ograniczone.


Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies: • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.


Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy: • pliki cookies Usługodawcy,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.XV. Pliki cookies Usługodawcy

Pliki cookies Usługodawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.XVI. Pliki cookies podmiotów trzecich

Serwis może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług: • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

Serwis może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem, o ile Serwis udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane:

XVII. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem UP: bananacv.com

XVIII. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.XIX. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.XX. Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:e-mail: hello@bananacv.com

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.