Regulamin Serwisu BananaCV.comI. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady działania serwisu BananaCV.com, dostępnego pod adresem www.bananacv.com, zwanego dalej: „Serwisem”, rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.Właścicielem i administratorem Serwisu jest Jungle Company z siedzibą w Londynie, ul. 8 Royal Parade, W5 1ET Londyn, Wielka Brytania zarejestrowany w HM Revenue & Customs pod numerem 9213556084, adres poczty elektronicznej: hello@bananacv.com, zwany dalej: Usługodawcą.

Serwis umożliwia Użytkownikom tworzenie CV za pomocą intuicyjnego kreatora na podstawie wybranego szablonu i wprowadzonych danych, w tym zakup dodatkowych usług w ramach pakietów premium umożliwiających tworzenie oraz modyfikację CV i listów motywacyjnych za pomocą dodatkowych funkcjonalności Serwisu. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na stronie: www.bananacv.com, a także - na żądanie Użytkownika wystosowane na adres e-mail: hello@bananacv.com - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Postanowienia Regulaminu stanowią każdorazowo integralną część zawieranych przez Serwis umów. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu i realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: www.bananacv.com. W sprawach związanych z realizacją usług w ramach Serwisu Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@bananacv.com Pojęcia użyte w Regulaminie posiadają następujące definicje:
 • Usługodawca – Jungle Company z siedzibą w Londynie, ul. 8 Royal Parade, W5 1ET, Londyn, Wielka Brytania zarejestrowany w HM Revenue & Customs numerem 9213556084 adres poczty elektronicznej: hello@bananacv.com
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym Klient i Afiliant; Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Klient - osoba fizyczna, będąca konsumentem lub przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych i składająca zamówienie na wybrane usługi płatne oferowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę o prowadzenie Konta i dostęp do Serwisu i/lub składająca zamówienie na usługę płatną w Serwisie, bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o prowadzenie Konta w Serwisie i świadczenie usługi dostępu do Serwisu na warunkach określonych Regulaminem.
 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika panel uruchamiany na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę w ramach Serwisu, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w którym to panelu gromadzone są dane Użytkownika używane w celu jego identyfikacji oraz dotyczące podejmowanych przez niego działań w Serwisie; wyróżnia się następujące rodzaje Kont: Konto indywidualne, Konto biznesowe, Konto afiliacyjne.
 • Konto indywidualne – Konto bezpłatne umożliwiające nieograniczony czasowo dostęp do zestawu podstawowych szablonów oraz narzędzi kreatora CV w ramach pakietu podstawowego „Free Banana” z możliwością zakupu dostępu do płatnych pakietów premium „Small Banana” i „Big Banana”, zapewniających rozszerzony zakres funkcjonalności kreatora z określonym terminem ważności – 7 dni lub 90 dni - na użytek własny Użytkownika.
 • Konto biznesowe – Konto płatne umożliwiające dostęp do pełnego zestawu szablonów i narzędzi kreatora CV oraz listów motywacyjnych oferowanych przez Serwis z możliwością nielimitowanego generowania i modyfikacji CV oraz listów motywacyjnych dla więcej niż jednej osoby przez czas określony – 30, 90 lub 365 dni (Silver / Gold / Platinum) – na użytek własny Klienta lub na użytek innych osób w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.
 • Konto afiliacyjne – Konto umożliwiające podjęcie współpracy z Usługodawcą polegającej na promowaniu usług Usługodawcy w ramach działalności Afilianta na warunkach określonych w Umowie afiliacyjnej oraz Regulaminie Serwisu.
 • Afiliant - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nawiązała z Usługodawcą współpracę w zakresie promowania jego usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności w zamian za określoną prowizję ze sprzedaży usług.
 • Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na zamówieniu usługi płatnej w ramach pakietów premium dostępnych w Serwisie.II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
 • posiadanie komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail);
 • korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 84 i wyższej, Opera w wersji 71 i wyższej lub Google Chrome w wersji 87 i wyższej;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
 • program Adobe Reader do otwierania plików PDF.
 1. Z uwagi na możliwe ryzyko pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość.Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich.III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do przeglądania treści Serwisu poprzez otwarcie strony internetowej www.bananacv.com. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z usług Serwisu oraz przystąpienie do programu afiliacyjnego możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się na Konto założone w Serwisie. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i plików cookies dostępnymi pod adresem: www.bananacv.com.Podczas rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju Konta (indywidualne, biznesowe, afiliacyjne), ustala login i hasło, potwierdza zapoznanie się/wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności i plików cookies, potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz zobowiązuje się do jego stosowania. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie logują się na Konto, podając login i hasło. Hasła nie należy ujawniać osobom trzecim. Założenie Konta jest bezpłatne, za wyjątkiem Konta biznesowego. W procesie rejestracji Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakończenie procesu rejestracji skutkuje złożeniem Konta i jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie - na czas nieokreślony (Konto indywidualne; Konto afiliacyjne w razie zawarcia Umowy afiliacyjnej na czas nieokreślony) lub określony (Konto biznesowe; Konto afiliacyjne w razie zawarcia Umowy afiliacyjnej na czas określony).W przypadku Konta biznesowego zakończenie procesu rejestracji oraz rozpoczęcie korzystania z usług wymaga uiszczenia opłaty wynikającej z cennika, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika, za wyjątkiem pakietu premium „Big Banana”, w którym jedno Konto może być wykorzystywane przez dwóch Użytkowników. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany liczby, nazwy, funkcjonalności i okresów ważności pakietów premium i Kont biznesowych w każdym czasie. Na Koncie Użytkownika jest zapisywany zakres funkcjonalności i okres ważności obowiązujący w momencie złożenia zamówienia na pakiet/rozpoczęcia rejestracji Konta biznesowego, dlatego zmiany wprowadzone przez Usługodawcę po tej chwili nie mają wpływu na zakres wykupionego pakietu/Konta biznesowego, ani okres jego ważności. Aktualne zestawienie obejmujące wykaz dostępnych pakietów premium dla Klientów indywidualnych z zakresami ich funkcjonalności, wykaz funkcjonalności Konta biznesowego, jak również okresy ważności ww. pakietów/Konta znajduje się na stronie: https://bananacv.com/cennik. Klient indywidualny składa zamówienie na pakiet premium poprzez formularz dostępny po zalogowaniu się na Konto, w którym dokonuje wyboru pakietu oraz jednego ze sposobów płatności, o których mowa w rozdziale IV. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Umowa o świadczenie usługi płatnej w ramach pakietu premium zostaje zawarta w momencie otrzymania zamówienia przez Usługodawcę. Przed udostępnieniem usługi Usługodawca przekazuje Klientowi na adres e-mail podany przy rejestracji potwierdzenie zawarcia umowy na odległość oraz, w przypadku Konsumentów, informację o wyrażeniu zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty za usługę płatną w ramach pakietu premium od momentu otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy. Brak uiszczenia zapłaty w tym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia. W przypadku Klientów będących konsumentami, jeśli świadczenie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni od dnia zawarcia umowy), Klient składa wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie, zaznaczając odpowiednią opcję checkboxa przed złożeniem zamówienia. Klient otrzymuje dostęp do Konta/pakietu premium:
 • w przypadku Konsumentów, którzy w procesie rejestracji Konta/przy składaniu zamówienia nie wyrazili zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy - niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy,
 • w przypadku pozostałych Klientów - w chwili potwierdzenia przez dostawcę usług płatniczych, o którym mowa w rozdziale IV pkt 5, zrealizowania zapłaty za usługę.
 1. Umowa o świadczenie usług w ramach pakietu premium jest zawierana na czas określony wskazany w Serwisie jako okres ważności pakietu, po upływie którego subskrypcja wygasa, a Klient traci dostęp do dodatkowych narzędzi dostępnych w ramachdanego pakietu. Po upływie ważności pakietu Użytkownik może w dalszym ciągu korzystać z bezpłatnych funkcji kreatora CV w ramach podstawowego pakietu „Free Banana”. W trakcie okresu ważności danego pakietu Klient może dokupić dodatkowy pakiet o szerszym zakresie funkcjonalności. W celu wygenerowania CV i/lub listu motywacyjnego Użytkownik wybiera szablon oraz uzupełnia go następującymi danymi:Przez okres posiadania Konta w Serwisie dokumenty wygenerowane przez Użytkownika w kreatorze CV i listów motywacyjnych są zapisywane i archiwizowane na Koncie Użytkownika z możliwością wglądu i wydruku. • Imię i nazwisko
 • Zdjęcie (opcjonalnie)
 • Data urodzenia (opcjonalnie)
 • Adres zamieszkania
 • Narodowość (opcjonalnie)
 • Wykształcenie
 • Doświadczenie zawodowe
 • Telefon kontaktowy
 • Adres e-mail
 • Hobby i zainteresowania
 • Umiejętności i znajomość języków obcych.
 1. Informacje zawarte w CV/liście motywacyjnym wygenerowanym przez Użytkownika są przechowywane przez Usługodawcę w bazie danych przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w sposób zaszyfrowany, zabezpieczający dane przez dostępem osób trzecich. Strony mogą rozwiązać umowę o prowadzenie z Konta w każdym czasie w drodze porozumienia stron. Klient może również rozwiązać umowę o prowadzenie Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez wskazywania przyczyn poprzez zalogowanie się do Serwisu, skorzystanie z opcji „usuń konto” dostępnej z poziomu panelu Użytkownika oraz wpisanie hasła celem potwierdzenia, że działanie jest zamierzone. Usunięcie Konta następuje automatycznie w momencie zakończenia powyższej procedury. Potwierdzenie usunięcia konta (rozwiązania umowy o prowadzenie Konta) zostanie przesłane Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot ceny uiszczonej za usługę płatną, jeżeli jej świadczenie rozpoczęło się przed usunięciem Konta. Wraz z usunięciem Konta umowa ulega rozwiązaniu i następuje usunięcie danych osobowych Użytkownika ze zbioru prowadzonego przez Usługodawcę, za wyjątkiem przypadków wskazanych w Polityce prywatności i plików cookies. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w następujących przypadkach:
 • nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 • podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Użytkownika przy rejestracji,
 • korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
 • po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania lub usunięcia naruszeń we wskazanym przez Usługodawcę terminie. W takiej sytuacji umowa o prowadzenie Konta zawarta z Użytkownikiem będącym Konsumentem ulega rozwiązaniu po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika stosownego oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, zaś umowa o prowadzenie Konta zawarta z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia wypowiedzenia przez Usługodawcę i usunięcia Konta Użytkownika. Potwierdzenie usunięcia Konta (rozwiązania umowy o prowadzenie Konta) zostanie przesłane Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.IV. Zasady odpłatności za korzystanie z usług Serwisu

 1. Ceny usług dostępnych w Serwisie wyrażone są w walucie kraju, którego język Użytkownik wybrał po pierwszym wejściu na stronę www.bananacv.com i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Aktualny cennik pakietów premium oraz Konta biznesowego dostępny jest w zakładce CENNIK W przypadku zmiany cennika, obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia/rozpoczęcia rejestracji Konta biznesowego. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym numer identyfikacyjny do faktury należy podać nie później niż podczas składania zamówienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych lub niepełnych danych do faktury. Warunkiem uzyskania dostępu do pakietu premium, jak również założenia Konta biznesowego jest dokonanie płatności za usługę. Płatności mogą być realizowane:
 • za pośrednictwem systemu Przelewy 24
 • za pośrednictwem platformy online STRIPE
 • za pośrednictwem systemu PayPal
 1. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. W szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę lub operatora transakcji przypadki nadużyć będą zgłaszane do organów ścigania.V. Prawa autorskie

 1. Znaki towarowe, znaki usług i nazwy podawane w Serwisie są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Wszelkie zdjęcia, dane tekstowe, graficzne, w tym projekt graficzny (layout) szablonów CV i listów motywacyjnych, znajdujące się w Serwisie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy na piśmie pod rygorem nieważności.Użytkownik nabywa własność CV i listów motywacyjnych wygenerowanych w wykonaniu Umowy. Za wyjątkiem Klientów biznesowych, którzy są uprawnieni do generowania dokumentów na rzecz innych osób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pozostali Klienci są uprawnieni do korzystania z otrzymanych dokumentów wyłącznie na własne potrzeby (dozwolony użytek osobisty). Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub części w celu zarobkowym.VI. Odpowiedzialność właściciela Serwisu i jego rola

 1. Usługodawca zobowiązuje się dopełnić należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, usterek i niedogodności dla Użytkowników. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania przerw w funkcjonowaniu Serwisu.Użytkownik, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z usług, zgłasza ten fakt Usługodawcy w formie reklamacji. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • treści wprowadzone w polach kreatora przez Użytkownika,
 • szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności za pobierane i rozpowszechniane przez Użytkownika treści bezprawne, a także za szkody powstałe w związku z udostępnianiem Konta osobom nieuprawnionym,
 • niesprawność Sprzętu Użytkownika,
 • ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet.VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres mailowy hello@bananacv.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez Usługodawcę. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres, z którego wysłana została reklamacja, chyba że Użytkownik wskaże inny adres korespondencyjny do wysłania odpowiedzi na reklamację. Jeżeli zgłoszona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 14-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji liczy się od dnia, w którym Użytkownik uzupełnił reklamację, w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie. Różnice w kolorystyce bądź wyglądzie wygenerowanego dokumentu CV lub listu motywacyjnego, wynikające z ustawień monitora bądź jakości wyświetlanego na nim obrazu (dotyczące w szczególności nasycenia barw, odcieni) nie stanowią podstawy do reklamacji.VIII. Uprawnienia Klienta będącego konsumentem

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy o dostęp do usług w Serwisie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tytułu odstąpienia. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać Usługodawcy, drogą elektroniczną na adres: hello@bananacv.com, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy wysłać przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Konsumenta podany przy rejestracji Konta. W razie rozpoczęcia świadczenia usługi po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania, o którym mowa w Rozdziale III pkt 15, Konsument traci prawo odstąpienia od umowy. W takim wypadku nie przysługuje mu prawo żądania zwrotu ceny usługi. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od umowy po uiszczeniu ceny (lecz przed rozpoczęciem świadczenia usługi za zgodą Konsumenta, o której mowa w Rozdziale III pkt 15) Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę za usługę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła płatność. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Prawo to ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Usługodawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Usługodawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych właściwych instytucji.Złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.IX. Program afiliacyjny

 1. W ramach programu afiliacyjnego Afilianci, za wynagrodzeniem prowizyjnym, polecają usługi Serwisu swoim odbiorcom/klientom, oferując im zniżkę w postaci unikalnego kodu rabatowego na usługi Serwisu. Nawiązanie współpracy afiliacyjnej z Usługodawcą następuje poprzez zawarcie Umowy afiliacyjnej za zasadach indywidualnie uzgodnionych przez strony oraz rejestrację Konta afiliacyjnego w Serwisie. Po zawarciu Umowy afiliacyjnej i zarejestrowaniu się w Serwisie Afiliant otrzymuje dedykowany kod rabatowy. Każde wykorzystanie kodu rabatowego wygenerowanego na rzecz Afilianta przez Użytkownika podczas zamówienia usługi w Serwisie zostaje zapisane na Koncie afiliacyjnym. W chwili otrzymania przez Usługodawcę płatności za usługę zamówioną z wykorzystaniem kodu rabatowego, Afiliantowi zostaje naliczona prowizja od sprzedaży w wysokości ustalonej indywidualnie w Umowie afiliacyjnej jako określony % ceny brutto uzyskanej przez Usługodawcę dzięki staraniom Afilianta. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, prowizja nie przysługuje.X. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmian przepisów obowiązującego prawa, zmiany rodzajów i zakresu oferowanych usług czy sposobów płatności. O wszelkich zmianach Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników posiadających Konto w Serwisie, przesyłając stosowną informację na adres e-mail. Ponadto Usługodawca poinformuje o zmianie Regulaminu na stronie www.bananacv.com, umieszczając na niej ujednolicony tekst Regulaminu.Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on powiadomiony o zmianie w sposób wskazany w pkt 1 i nie zażądał usunięcia swego Konta w Serwisie w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany: • cen usług;
 • wprowadzania nowych oraz usuwania dotychczasowych usług/pakietów;
 • przeprowadzania zmian funkcjonalności i okresów ważności usług/pakietów;
 • wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 1. Zmiany Regulaminu oraz zmiany, o których mowa w pkt 3 niniejszego Rozdziału nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów. W szczególności zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian oraz zawarte, realizowane lub wykonane w tym czasie umowy. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy: Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych nawiązanych na podstawie Regulaminu jest prawo Wielkiej Brytanii. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumentów zawierających umowę ich praw oraz ochrony wynikających z przepisów obowiązujących w państwie zwykłego pobytu Konsumenta, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług jest miejsce siedziby Usługodawcy. Z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentem, wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy, których strony nie rozwiążą wcześniej w wyniku podjętych polubownie rokowań, podlegać będą Sądowi właściwemu dla siedziby Usługodawcy, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy Usługodawca jest stroną kodeksu dobrych praktyk, informacje o tym kodeksie oraz sposobie zapoznania się z nim, dostępne są na stronie www.bananacv.com. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2020r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu BananaCV.com


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat: (Jungle Company z siedzibą w Londynie, ul. 8 Royal Parade, W5 1ET Londyn, Wielka Brytania zarejestrowany w HM Revenue & Customs pod numerem 9213556084, adres poczty elektronicznej: hello@bananacv.com )Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ……………………………..Data zawarcia umowy: ………………………Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………..Adres konsumenta(-ów): …………………Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………Data: ……………………..(*) Niepotrzebne skreślić.